در
4 ( 4 / 5 )
برای دریافت تلویزیون به صورت آنالوگ، فیش آنتن هوایی رو باید به کجاش بزنیم؟ جایی که نداره !
------------
پاسخ نادر کامپیوتر : پشت این کارت ورودی فیش آنتن (RF) دارد.